سیستم های ردیاب نمایش بزرگتر

فقط آنلاین

سرور ردیاب

استفاده شده

سرور ردیاب میکرولینو

در چند مدل برای کاربردهای : 

1- سازمانی

2- شرکتی

3- ویژه آتش نشانی

4- ویژه کاربردهای اورژانسی

با گزارشهای متنوع

plug & play

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

 در مدلهای زیر با چند سطح حداکثر ردیابهای قابل اتصال

100 ردیاب

500 ردیاب

1.000 ردیاب

10.000 ردیاب

ذخیره سازی SSD